Hobro Både - & Fiskerihavn

Hobro Både- & Fiskerihavn

Dette reglement træder i kraft d. 8 september 2017
og erstatter således det tidligere ordenreglementer.

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

Hobro Både og Fiskerihavn, drives af foreningen Hobro Fiskeriforening, CVR nr. 3013 1622.

Havnen drives i henhold til dansk lovgivning, samt regler, bekendtgørelser og vejledninger, udfærdiget af:

Kystdirektoratet, Farvandsvæsnet, Søfartsstyrelsen, Miljøstyrelsen, Mariagerfjord Kommune, samt øvrige styrelser og ministerier med ansvar for havne og søterritorium.

Nedenstående standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne, er udgangspunkt i den daglige drift af havnen.Reglement for Hobro Både og Fiskerihavn.

Hele ordensreglementet kan hentes her som PDF

”Dette ordensreglement er udfærdiget i medfør af § 15, stk. 2, i lov om havne, lovbekendtgørelse nr. 457 af 23 maj 2013 og godkendt af TRAFIKSTYRELSEN ved mail af 23 august 2017 i henhold til § 7, i bekendtgørelse nr. 580 af 29. maj 2013 om Trafik-,Bygge- og Boligstyrelsen opgaver og beføjelser m.v.” med Sagsnr.TS60500-00005.

Godkendelse af reglementet er offentliggjort i "Efterretninger for søfarende" uge 34 - 2017.

Reglementet træder i kraft 14 dage efter, det har været bragt i meddelelse i "Efterretninger for Søfarende"

Havnereglementet er gældende på landjord på adressen Skibsgade 39, 9500 Hobro, Matrikel nr. 194C, samt de dele af 93h og 93f som ligger ned til vandet / fjorden hvor der er bro og slæbested for trailere.

Det til havnens hørende søområde er begrænset af rette linjer gennem nedenstående koordinater.

1. 56.38,270N 009.48,387E Kyst SE-lige hjørne
2. 56.38,310N 009.48,450E - Knækpunkt
3. 56.38,329N 009.48.343E - Knækpunkt
4. 56.38,311N 009.48,329E - Knækpunkt
5. 56.38,302N 009.48,347E - Knækpunkt
6. 56.38,329N 009.48,333E - Kyst SW-lige hjørne

Som er indtegnet på kort

Nedenstående bestemmelser præciserer eller udvider standardreglementets bestemmelser med de angivne numre.

1.1 a. Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette individuelle reglement, der er tilgængeligt på samme måde som standardreglementet.

b. Havnefogeden i Hobro Både og Fiskerihavn anses som havnemyndighed.

c. Havnefogeden skal i tilfælde af sit fravær udpege et bestyrelsesmedlem, eller pladsmand til at udøve havnemyndigheden i Hobro Både og Fiskerihavn.

2.1 a. Ethvert fartøj skal være forsynet med forsvarligt monteret fortøjningsklamper af tilstrækkelig styrke.

b. Fortøjninger til bro skal være ført til styrbord henholdsvis bagbord side af fartøjet og skal være forsynet med sikrede fjedre, gummikødben eller tilsvarende elastiske elementer.

Fartøjet skal endvidere være fortøjet til to pæle med en fortøjning til styrbord henholdsvis en fortøjning til bagbord side af fartøjet. Disse fortøjninger skal krydses for at stabilisere fartøjets placering mellem pælene og skal være forsynet med sikrede fjedre, gummikødben eller tilsvarende elastiske elementer.

c. Fortøjningerne fastgøres højst 1 m. over daglig vande og skal være sikret mod skamfiling.

d. Fortøjningerne skal være dimensioneret som følgende eksempler, der gælder for tovværk af P.P. polyester:

Fartøjsvægt Tovdiameter

Indtil 1 tons - op til 16 fod...............................................12 mm

Fra og med 1 tons indtil 2 tons - fra 17 fod til 21 fod......14 mm

Fra og med 2 tons indtil 3 tons - fra 21 fod til 26 fod..... 16 mm

Fra og med 3 tons indtil 5 tons - fra 26 fod til 30 fod..... 18 mm

Fra og med 5 tons indtil 8 tons - fra 31 fod til 41 fod..... 22 mm

e. Ethvert fortøjet fartøj skal være forsynet med mindst to fendere på hver side. Fenderens længde skal være mindst ¾ af laveste fribord og tykkelsen skal være mindst 10 cm.

2.15 a. En lejet bådplads skal anvendes til et fartøj, der tilhører lejeren, og må ikke fremlejes.

b. En aftale om leje af bådplads får virkning, når lejekontrakten er underskrevet af begge parter og beløbet, som er anført på indskudsbeviset, er betalt. Indtil dette er sket, henligger fartøjet på de vilkår, som gælder for gæstebåde.

c. Et fartøj, der ligger på en lejet bådplads, skal være forsynet med fartøjets navn samt med et mærke udleveret af havnemyndígheden med angivelse af bådpladsens nummer. Mærket skal være synligt fra den bro, mole eller kaj, hvortil fartøjet er fortøjet.

d. Lejeren skal underrette havnemyndigheden, hvis fartøjet planlægges at være borte fra bådpladsen i mere end et døgn. Såfremt der er monteret gæsteskilt ved bådpladsen, skal dette vendes til grønt ved fravær over et døgn.

e. Når en lejet bådplads ikke benyttes til lejerens fartøj, kan havnemyndigheden disponere over pladsen med evt. efterladte fortøjninger til fremleje eller til gæstefartøj.

f. Havnemyndigheden kan bestemme, at en lejekontrakt skal ændres til at omfatte en anden bådplads end den hidtidige, hvis dette giver mulighed for en bedre udnyttelse af havnens bådpladser.

g. En lejekontrakt kan opsiges med en måneds frist til den 1. i en måned. Indskudsbeløb tilbagebetales i den rækkefølge, opsigelse af lejekontrakter har fundet sted.

i. Er forfaldne beløb for pladsleje ikke betalt ved udløbet af betalingsfrist fastsat i skriftlig erindring om manglende betaling, anses fartøjet, til hvilket bådpladsen er lejet, som efterladt fartøj, jf. bestemmelserne i standardreglementets pkt. 2.16.4.

Bundmaling

3 a. Enhver påføring eller anvendelse af bundmaling eller lignende der indeholder de til enhver tid forbudte stoffer
medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse.


Pt. jf. bekendtgørelse om begrænsning af import, salg og anvendelse af biocidholdig bundmaling (bek.nr. 1278 af 12/12/2005, med senere ændringer) og bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om begrænsning af salg og anvendelse af visse farlige kemiske stoffer og produkter til specielt angivne formål (organiske tinforbindelser) (bek. nr. 926 af 18/11/2002).

b. Ved mistanke om påføring eller anvendelse af ulovlig bundmaling eller lignende er bådejeren forpligtiget til at medvirke til testning af den anvendte bundmaling eller lignende.
Manglende iagttagelse af denne pligt medfører tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som en væsentlig eller grov misligholdelse. Såfremt bådejeren har påført
eller anvendt ulovlig bundmaling eller lignende, er bådejeren forpligtiget til at betale omkostningerne til disse undersøgelser.

c. Konstateres der anvendelse af bundmaling eller lignende, der indeholder forbudte stoffer, kan havnemyndigheden under formildende omstændigheder påbyde, at bådejeren inden for en nærmere angiven tidsfrist enten fjerner den ulovlige bundmaling eller lignende på miljørigtig vis eller forsvarligt forsegler denne. Efterkommes et påbud herom ikke straks, medfører det tab af retten til bådplads i havnen og betragtes således som væsentlig eller grov misligholdelse.

4.7 a. Vask af fartøj med vand fra slange er tilladt i forbindelse med optagning (efterår) og klargøring til søsætning (forår) og i øvrigt på tidspunkter, hvor vandforsyningsselskabet ikke har udstedt forbud mod havevanding.

b. Fartøj på lejet bådplads samt gæstefartøj kan uden særlig betaling være tilsluttet havnens elforsyning, når båden er bemandet. Der må alene anvendes el til opladning af akkumulatorer, til elektrisk håndværktøj ved mindre reparationsarbejder samt til opvarmning, der er nødvendig for udførelsen af lakarbejde og andre overfladereparationer.

d. Fartøj med lejekontrakt om bådplads, som benyttes til beboelse ud over enkeltstående overnatninger, skal være tilsluttet havnens elforsynings gennem en elmåler, som lånes hos havnemyndigheden. Elmålernes visning skal være synlig fra bro, mole eller kaj og lægges til grund for afregning af elforbruget.

5.3 a. Et fartøj, der er fortøjet, opankret eller placeret på havnens sø- eller landområde, skal være ansvarsforsikret. Ejeren skal på forlangende dokumentere dette for havnemyndigheden.

Takstreglement for Hobro Både og Fiskerihavn.

1. Taksterne for Hobro Både og Fiskerihavns ydelser fastsættes af Generalforsamlingen og har gyldighed for kalenderåret.

2. Taksterne bekendtgøres i et takstblad, der ophænges i klublokalerne. Endvidere udleveres takstbladet gratis ved henvendelse herom til Kassereren. Takstbladet kan endvidere ses på havnens website.

3. Pladsleje for gæstefartøj betales forud for den tid, som opholdet antages at vare. Det samme gælder, hvis opholdet forlænges.

4. Der betales intet for havneanløb, hvis varighed ikke overstiger seks timer.

5. For andre ydelser end pladsleje for gæstefartøj er betalingsfristen to uger fra fakturadato.
For bådplads ved broer, moler og kajer, for fast ledning til fartøj, samt skurleje, hvor lejen betales for kalenderåret, gælder dog, at faktura udsendes medio januar. Betalingsfristen er 10. februar

7. Ved manglende betaling af faktura erindres bådejeren senest to uger efter betalingsfristens udløb om kravet, og der fastsættes en frist på to uger fra erindringens dato for betaling af det forfaldne beløb med tillæg af rykkergebyr.

8. Er det skyldige beløb manglende betaling for leje af bådplads, gælder bestemmelserne i pkt. 2.15 i. i det individuelle ordensreglement for Hobro Både og Fiskerihavn. Udgifterne ved gennemførelse af disse bestemmelser påhviler bådejeren.

9. Er andre skyldige beløb ikke betalt ved udløbet af frist fastsat ved erindringen, overgår kravet til advokat med henblik på inkasso. Udgifterne hertil påhviler bådejeren.

Derud over er følgende regler fastlagt for ophold og færdsel på havnen, broer og lokaler.

• Parkering af biler skal ske på parkeringsplads.

• Parkering af knallert og cykler skal ske i cykelskur.

• Ingen parkering i gården, dog er af og pålæsning tilladt.

• Der må kun opbevares fiskeredskaber i dertil indrettet rum og det påhviler ejer af disse at holde rent og orden.

• Ved klargøring af garn og andet skal der rengøres for affald.

• Stikbroer skal vedligeholdes og betales af bådejer.

• Der må ikke opbevares fiskeredskaber og lign. på broer så det er til gene for andre.

• Tovværk skal fjernes fra broer og pæle når både tages op.

• Fortøjning til midter-broen må kun ske for et kortere tidsrum.

• Færdsel og ophold på broerne er på eget ansvar.

• I perioden 1. maj til 30. september må der ikke opstilles både i gården,

• Både som ikke er klar til søsætning (maj - 30. september) skal stå på parkeringspladsen.

• På parkeringspladsen må der ikke stå båd vogne, stativer og lign.( 1. maj — 30. september)

• Båd vogne, stativer m.v. skal fjernes senest 8 dage efter søsætning til 8 dage før båd optagning. Ovennævnte effekter fjernes uden varsel og for ejers regning.

• Ved rensning af fisk og lign. skal dette foregå i rense rum.

• Fliser og bord skal rengøres efter brug.

• Fiskeaffald skal fjernes, må ikke kastes i havnen.

• Letfordærveligt affald, skal være i tæt lukket plasticposer, før det lægges i container.

• Brug vand med omtanke.

Hobro Både og Fiskerihavn: Standardreglement for overholdelse af orden i danske lystbådehavne og mindre fiskerihavne.

1. Generelle bestemmelser

1.1 Føreren af ethvert fartøj i havnen samt havnens øvrige brugere har pligt til at gøre sig bekendt med indholdet af dette reglement, der gratis udleveres ved henvendelse til havnemyndigheden.

1.2 Overholdelse af orden inden for havnens område påses af havnemyndigheden.

1.3 Politiet, det kommunale redningsberedskab, fiskerikontrollen og andre myndigheder udfører opgaver inden for havneområdet efter lovgivningens almindelige regler og kan benytte slæbesteder efter behov.

1.4 Havnemyndigheden skal i tjenestetiden være iført uniform eller uniformskasket, men skal i øvrigt legitimere sig, hvis det forlanges.

2. Regler for opankring, sejlads, fortøjning m.m.

2.1 Fartøjer må ikke ankre inden for havnens søområde uden bydende nødvendighed, medmindre havnemyndigheden har givet særlig tilladelse dertil.

2.2 Fartøjer, der tillades opankret inden for havnens søområde, skal føre forskriftsmæssige signaler (sort kugle eller ankerlanterne).

2.3 Havnemyndigheden kan forlange, at ethvert fartøj, som ankrer inden for havnens søområde, flyttes, hvis havnemyndigheden skønner, at fartøjet hindrer fri og sikker

passage. Såfremt ankringen ikke er ophørt til det af havnemyndigheden fastsatte tidspunkt, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.

2.4 For sejladsen inden for havnens område gælder de af Søfartsstyrelsen til enhver tid udfærdigede regler for sejlads m.m. i visse danske farvande samt evt. særlige regler, der måtte fremgå af ordensreglementets individuelle del.

2.5 Sejlads inden for havnens område skal foregå med hastigheder, der ikke overstiger opslåede fartgrænser eller i mangel af sådanne med så lav hastighed, at der ikke voldes ulempe for andre. Der skal manøvreres således, at der ikke er risiko for beskadigelse af havneanlægget.

2.6 Fastliggende fartøjer må bortset fra nødvendig forhaling ved "lastning/losning", reparation, brændstofpåfyldning m.m. kun anbringes ved de anviste (tildelte) pladser.

2.7 Gæstende fartøjer skal snarest melde deres ankomst til havnemyndigheden. Gæsten skal forhale til en anden plads, hvis en sådan anvises af havnemyndigheden, eller dersom pladsen ønskes brugt af et fartøj, som har fået pladsen anvist.

2.8 Efterkommes et givet påbud ikke, kan havnemyndigheden lade fartøjet flytte for ejerens regning og risiko.

2.9 Alle fartøjer, der benytter havnen, er forpligtet til at anvende fortøjninger og affendring, der er afpasset efter fartøjets størrelse og under alle forhold holder fartøjet inden for den anviste plads.

2.10 Fartøjer må ikke fastholdes ved ankre eller trosser, som helt eller delvist spærrer farvandet i havnen, uden havnemyndighedens tilladelse, og når det forlanges, skal de slækkes for andre både.

2.11 Fartøjsejeren har ubetinget pligt til jævnligt at tilse sit fartøj, når det henligger i eller på havnen og sørge for, at det er lænset, vel fortøjet og affendret i begge sider, ligesom fartøjsejeren under oplægning på land har ubetinget ansvar for at sikre, at fartøjet er forsvarligt afstivet, og at eventuel afdækning er passende fastgjort.

2.12 Bliver det af pladshensyn nødvendigt, at flere fartøjer ligger på siden af hinanden, skal de, som ligger nærmest bolværket, affinde sig med, at mandskabet fra de udenpå liggende fartøjer har fri og uhindret passage over dækket. Mandskabet fra de yderste både skal så vidt muligt passere over fordækket på de inderste både.

2.13 Slæbejoller og lignende må kun anbringes ved fartøjet, såfremt det kan ske uden gener for andre fartøjer.

2.14 Fartøjer, der ligger fortøjet, skal fastgøre fald og lignende således, at det ikke klaprer unødigt mod masten.

2.15 Et fartøj må ikke oplægges i eller på havnen uden havnemyndighedens forudgående tilladelse. En sådan tilladelse vil i givet fald indeholde de fornødne praktiske anvisninger, betingelser om økonomisk sikkerhed, overholdelse af givne tidsfrister, tilsynspligt m.v.

2.16 Efterladte, sunkne eller strandede fartøjer kan havnemyndigheden forlange flyttet inden for en af havnemyndigheden fastsat rimelig tid. Efterkommes et pålæg herom ikke, kan havnemyndigheden efter endnu en meddelt frist lade fartøjet fjerne og sælge for ejerens regning. Inden salget skal havnen så vidt muligt give ejeren besked.

Salg af et strandet fartøj, vil ske via advokat, udpeget af Hobro Både og Fiskerihavn og efter at sagen har været behandlet af fogedretten.

Provenuet fra et salg kan anvendes til hel eller delvis dækning af havnens omkostninger.

Såfremt en uafhængig vurderingsmand har erklæret, at fartøjet er værdiløst, eller at dets værdi ikke overstiger de skønnede salgsomkostninger, kan havnemyndigheden skaffe fartøjet bort efter at have givet skriftlig meddelelse herom til ejeren. Såfremt ejeren eller dennes opholdssted er ukendt for havnemyndigheden, kan meddelelse i stedet gives ved opslag på fartøjet samt ved annoncering i et lokalt dagblad/ugeblad.

Uanset sådant salg eller bortskaffelse hæfter ejeren fortsat for fuld betaling af havnemyndighedens omkostninger.

2.17 Vrag må ikke indbringes i havnen uden havnemyndighedens udtrykkelige tilladelse. Et Sådant vrag henligger i enhver henseende for ejerens regning og risiko.

3. Optagning, reparation, brændstof m.m.

3.1 Søsætning/optagning må kun foretages ved de af havnemyndigheden anviste bolværker, ramper og lignende.

3.2 Umiddelbart efter søsætning/optagning har fartøjsejeren pligt til at rydde kajen og landplads for bukke, vogne, støtter og andet grej.

3.3 Fartøjer, bådvogne og master m.m. må kun anbringes på de dertil bestemte arealer efter aftale med havnemyndigheden.

3.4 Fartøjer og bådvogne m.m., der henstår på havnens arealer eller henligger i havnens bassiner uden tilladelse, er havnemyndigheden berettiget til umiddelbart at fjerne for ejerens regning og risiko.

3.5 Benzin må ikke forefindes i fartøjer på land. Tankene skal tømmes og udluftes. Opbevaring af motorbrændstoffer, smøreolier og flaskegas på havnens område må kun finde sted med brandmyndighedens tilladelse.

3.6 Ved brændstofpåfyldning skal træffes alle forholdsregler til at sikre imod antændelse om bord eller på kaj.

4. Forskellige miljø- og ordensbestemmelser

4.1 Henkastning af affald af enhver art i havnebassiner eller på havnens område er forbudt.

Der henvises til at benytte de affaldsbeholdere, der er opstillet på havnearealet.

4.2 Miljøfarligt affald såsom spildolie, malingrester, fortynder, udtjente oliefiltre og akkumulatorer må ikke anbringes i eller ved de almindelige affaldsbeholdere, men skal afleveres i de dertil indrettede specialbeholdere.

4.3 Reparationsarbejder eller lignende på skibe eller materiel, som henligger i havnen, skal foregå i henhold til gældende miljø- og arbejdsmiljøbestemmelser. Afrenset affald skal

opsamles og bortskaffes i henhold til gældende bestemmelser således, at havnen ikke påføres et oprensnings-, miljø- eller iltsvindsproblem.

4.4 Udpumpning af marinetoiletter eller tømning af holding-/septiktanke i havnen er forbudt.Der henvises til brug af havnens toiletter og modtagefaciliteter.

4.5 Udpumpning af olieholdigt vand i havnen er forbudt. Vandet skal opsuges og tømmes i de særlige beholdere, der er opstillet på havnen, mærket "Spildolie" eller "Olieholdigt bundvand".

4.6 Afrensning af fartøjer, som er påført biocidholdig bundmaling, må alene finde sted ved eventuelle særligt indrettede vaskepladser.

4.7 Følgende aktiviteter må kun finde sted inden for havnens område med havnemyndighedens forudgående tilladelse:

a) Afbrænding af fyrværkeri. Afbrænding af festfyrværkeri kræver dog tillige politiets tilladelse.

b) Åben ild, herunder åben grill, om bord i fartøjet og på havneområdet i øvrigt uden for eventuelle dertil indrettede grill-pladser.

c) Fiskeri.

d) Vandskiløb, kapsejlads, benyttelse af sejlbrætter og lignende.

e) Badning og dykning fra skibe eller bolværker.

f) Placering af husbåde.

g) Teltslagning og opstilling af campingvogne.

4.8 Havnemyndigheden kan give anvisninger vedrørende færdsel på havneområdet.

4.9 Parkering af campingvogne og bådtrailere må kun ske på de dertil særligt indrettede parkeringspladser.

4.10 Alt, hvad der findes, optages eller bjærges inden for havneområdet, skal straks anmeldes til havnemyndigheden.

5. Havneopsyn, ansvar og straffebestemmelser

5.1 Enhver, der befinder sig på havneområdet, har pligt til straks at efterkomme havnemyndighedens anvisninger og påbud, herunder også om at fjerne sig fra havnens område.

Hvis en fartøjsejer eller en anden bruger af havnen ikke efterkommer dette reglements bestemmelser eller de af havnemyndigheden givne pålæg så hurtigt, som det skønnes nødvendigt af myndigheden, er denne berettiget til at træffe de fornødne foranstaltninger til, at sådant sker. For beskadigelser, som derved måtte blive påført fartøjet med udstyr eller andre genstande, kan ejeren ikke forlange erstatning. Ejeren er pligtig til at erstatte de udgifter, som de udførte foranstaltninger måtte have medført.

5.2 Mener nogen sig forurettet af havnemyndigheden, kan sagen indbringes for havnebestyrelsen/havneudvalget, men et påbud skal under alle omstændigheder efterkommes.

5.3 Fartøjsejeren er ansvarlig for enhver skade (herunder tings-, person-, og følgeskade), der er forårsaget ved fejl eller forsømmelse udvist af fartøjsejeren eller øvrige besætningsmedlemmer. Ansvaret gælder skade, som direkte eller indirekte er forvoldt i forbindelse med anløbet af, opholdet i, brugen af eller afsejlingen fra havnen.

5.4 Havnemyndigheden er ansvarlig for skader på fartøjet eller dettes besætning, såfremt skaderne er forårsaget ved fejl eller forsømmelse begået af havnemyndigheden.

5.5 Medmindre højere straf er forskyldt efter anden lovgivning, straffes overtrædelse af pkt.

2.1-2.2, 2.5-2.7, 2.9-2.15, 2.17, 3.1, 3.5-3.6, 4.1-4.9 og 5.1, første afsnit, med bøde.