Hobro Både - & Fiskerihavn

Vedtægter

Hobro Fiskeriforening
Hobro Både og Fiskerihavn.

Ønsker du at udskrive foreningens vedtægter klik på ned stående PDF.
Således vedtaget på generalforsamling 12 Juni 2021
Nærværende vedtægter ikrafttræden annullerer alle tidligere vedtægter.
GRUNDLAGT 1907 Skibsgade 39GRUNDLAGT 1907 Skibsgade 39


www.hobro-baadogfiskerihavn.dk
Vedtægter
Hobro Fiskeriforening.

Foreningens navn er Hobro Fiskeriforening. Stiftet 1884.
Foreningens og havnens adresse er, Skibsgade 39, 9500 Hobro.
Arealet er lejet af Mariagerfjord kommune.

§ 1. Formål
Foreningens formål er, at drive og administrere Hobro Både og Fiskerihavn. Bevaring af det bestående miljø, herunder bygninger og havn, hvor fiskeri og lystsejlads forenes. Varetage og fremme erhvervs, fritids-, og lystfiskeri.
Varetage småjollers plads i havnen. Foreningen kan beskæftige sig med forhold, som er relateret til fritids-og tursejlads.
Dette formål søges opnået på en sådan måde, som foreningen til enhver tid finder tjenligt.

§ 2. Ordinær Generalforsamling.

Foreningen afholder hvert år i 1. kvartal generalforsamling.
Denne vælger en bestyrelse, bestående af formand, Kasserer og 3 bestyrelsesmedlemmer, som vælges for 2 år ad gangen.
Formanden vælges i lige år sammen med 1 bestyrelsesmedlemmer og 1 bilagskontrollant.
I ulige år vælges kasserer og 2 bestyrelsesmedlemmer og 1 bilagskontrollant.
Der vælges 2 bestyrelsessuppleanter for et år.
Der vælges 1 bilagskontrollantsuppleant for et år.
Genvalg kan finde sted.
Valgbare til bestyrelsen. (se § 5 stk. 2)
Passive medlemmer ( se § 5 stk. 5 og 6)

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig, uanset antallet af fremmødte medlemmer.
Hvis forslag ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal dette være formanden i hænde, skriftligt og senest 8 dage før.
Ordinær generalforsamlingen skal indkaldes senest 14 dage før ved mail, SMS og opslag i "Hulen" til såvel aktive, som passive støttemedlemmer.

Hvis der indtræffer en særlig situation, f.eks. Pandemi eller lignende som umuliggør afholdelse af en generalforsamling inden for fristen (1. kvartal) forsætter de valgte bestyrelsesmedlemmer samt bilagskontrollanter, som er på valg, deres valgperiode, indtil det er muligt at afholde generalforsamling

§ 3. Ekstraordinær generalforsamling
Ekstraordinær generalforsamling sammenkaldes, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller når mindst 15 aktive medlemmer fremsætter skriftlig begæring derom.

Hvis forslag ønskes behandlet på ekstraordinær generalforsamling, afleveres forslaget skriftligt og underskrevet til formanden, som sørger for indkaldelse senest 8 dage efter modtagelse af forslag.
Ekstraordinær generalforsamling er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer.

Ekstraordinær generalforsamling skal indkaldes senest 14 dage før ved mail, SMS eller opslag i "Hulen" til aktive medlemmer, ved valg til bestyrelsen, ligeledes passive støttemedlemmer.

§ 4. Bestyrelsen
Foreningens anliggender ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen afholder møde når den finder anledning hertil og er beslutningsdygtig når blot 4 medlemmer er mødt.
Ved stemmelighed er det formandens stemme der er gældende.

Det pålægges bestyrelsen at føre protokol af såvel møder, som generalforsamling. Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær.

Bestyrelsens arbejde er ulønnet, men udgifter der pålægges bestyrelsens medlemmer ved rejser, møder eller lignende, godtgøres af foreningen. Dog ikke ved lokale møder.
Bestyrelsen varetager tildeling af, bådepladser, og vodhuse, samt foreningens ordensregler.

Bestyrelsen kan oprette anlægs og ide` udvalg og ad hoc arbejdsgrupper, vedrørende opgaver i havnen. Udvalgene har reference til bestyrelsen som behandler indkomne forslag hurtigt.

§ 5. Medlemmer
§ 5. 1 Ved aktive, forstås personer, som har 1 båd, som har fået tildelt en bådplads og har medlemskab af foreningen og ikke er i restance til foreningen.Er der flere ejere om 1 båd, eller ejer med flere både, er der kun 1 person (aktiv) , der overfor foreningen står som ejer og derved 1 stemme i alle foreningens anliggender. Som aktiv må du og din familie anvende foreningens faciliteter, med samme regler for ophold, som havnens øvrige bruger.
§ 5. 2
Kun aktive medlemmer, har ytrings, møde-og stemmeret, ved alle foreningens anliggender og generalforsamlinger, såvel ordinære, som ekstra ordinære. Kun aktive medlemmer er valgbare til bestyrelsen og foreningens tillidsposter (Dirigent, suppleanter og kontrol af foreningens økonomi)
§ 5. 3
Aktive medlemmer med anvist bådplads, kan pålægges et vedligeholdelsesbidrag eksl. moms. Bidraget kan modsvares af udført arbejdsydelse, 3-5 timers, årligt arbejde for havnen.
Retningslinjer herfor udarbejdes af foreningens bestyrelse.

Passive støttemedlemmer.
§ 5. 4 Ved passive, forstås personer, som har familie medlemskab (kan kun oprettes i forbindelse med en aktiv) som har haft båd, eller flere ejere eller bruger af både, som ønsker at støtte, med arrangementer eller lign. i foreningen og have tilknytning til foreningen.
Passive har tilladelse til ophold i foreningens lokale "Hulen" og havnens udenoms arealer, med samme regler for ophold, som havnens øvrige bruger.
§ 5. 5
Ved ordinære generalforsamlinger: De passive må møde op, har ytrings og- stemmeret, ved valg til bestyrelsen. Ved øvrige beslutninger, har de ikke ytrings og- stemmeret. Passive kan stille skriftlige forslag til ordinære generalforsamlinger og ytre sig under Pkt. Eventuelt.
§ 5. 6
Ved ekstra ordinære generalforsamlinger: Passive har ikke ytrings, møde og- stemmeret, medmindre der er valg til bestyrelsen.
§ 5. 7
Det passive støtte medlemskab er frivilligt og er ikke tilknyttet flere rettigheder og pligter end dem forannævnte.
§ 5. 8
Ved indmeldelse betales indskud. Medlemskab er gyldigt når medlemsindskud og kontingent er betalt. Indskud ved medlemskab tilbagebetales ikke.
§ 5. 9
Alle medlemmer, såvel aktive som passive er pligtig til at overholde foreningens love og regler. At der udvises samarbejdsvilje og udviser loyalitet og undlader at modvirke eller undergrave foreningsformålet.

§ 6. Kontingent
Foreningens regnskabsår følger kalenderåret. Generalforsamlingen fastsætter kontingent, samt øvrige priser, som foreningen opkræver.
Dette meddeles ved opslag i ”Hulen” og på hjemmesiden.

Indkomne midler bruges til drift og vedligeholdelse af Både og Fiskerihavnen.

Medlemmer vil ved for sen indbetaling modtage en rykkerskrivelse med pålagt rykkergebyr. Såfremt denne opkrævning inkl. gebyr ikke rettidig betales, slettes bådplads og medlemskab og eventuel forsikring uden yderligere varsel, hvorefter må der ansøges på ny, såfremt der ønskes medlemskab og bådplads, betales nyt gebyr og medlemsindskud.
Betaling af kontingent, samt øvrige priser, gælder for kalenderåret, uanset betalingstidspunkt.

§ 7. Forsikring
Såfremt foreningen tilbyder bådejer en kollektiv ansvarsforsikring, kan bådejer tilslutte sig denne forsikring, som opkræves af foreningen og denne forsikring er gældende for kalenderåret uanset betalingstidspunktet.
Ønskes denne forsikring opsagt, idet ordningen er frivillig, skal det ske senest 1. december ellers er forsikringen gældende endnu et kalenderår.
Forsikringen er pristalsreguleret. Reguleringen finder sted ved opkrævning af kontingent m.v.
For forsikringen gælder de for et hvert forsikringsselskab gældende forsikringsbetingelser.

§ 8. Bådpladser
For at opnå ret til bådplads i Hobro Både og Fiskerihavn, kræves medlemskab af foreningen.
Der udfyldes et ansøgningsskema, som afleveres til bestyrelsen, hvorefter der tildeles ledige bådpladser.
Ved ansøgning, betales et depositum ved aflevering af pladslejekontrakt.
Dette tilbagebetales efter nærmere fastsatte regler. (80 %) Fratrukket evt. gæld til foreningen.
Når der er betalt indmeldelsesgebyr, kontingent, indskud fastplads og leje, samt depositum, er man, som sådan ”ejer” af bådeplads. Indskud tilbagebetales ikke.
Bådpladser kan lejes, se § 9.Bådpladser må ikke fremlejes eller udlånes af bådejer. Ved faste bådpladser betales ikke for vinteropbevaring.
Ved køb af anden båd eller flere både og ”ejer” ønsker en anden plads eller pladser, må der ansøges om dette, på lige fod med andre ansøgere.
Der betales gebyr/leje, for ekstra plads.Er man ”ejer” af en stor bådeplads og køber mindre båd, kan bestyrelsen anvise ”ejer” en anden, for båden passende plads.
Bådpladser kan byttes indbyrdes mellem 2 ”ejere”, blot dette aftales skriftlig og underskrives af begge parter. Dette skal godkendes af bestyrelsen inden man bytter.

Retten til bådeplads frafalder, uden yderligere varsel, hvis betalingsfristen ikke overholdes, ved bortvisning, samt ved dødsfald.
Dog kan ægtefælle/arving/medejer fortsætte lejemålet.
Båden kan ikke være større end den kan fortøjes forsvarligt mellem pælene og tovværk skal mindst være 12 – 14 mm for både mellem 0 – 6 tons.

Det er bådejers ansvar, at båden tilses, er forsvarligt affenderet, og fortøjningerne er i orden m.v.
Ved grov tilsidesættelse af dette, kan bestyrelsen, for ejers regning, træffe foranstaltninger, så båden ikke er til gene for andre.

Såfremt en bådplads fast som lejet, ikke bruges af lejer i 3 år, ophører lejemålet. Lejemålet kan eventuelt forlænges, efter skriftlig begrundet ansøgning som kan godkendes af bestyrelsen. Ellers ophører lejemålet og lejer må igen ansøge på lige fod med andre ansøgere.
Såfremt en bådpladsejer/lejer ikke bruger sin bådplads inden d. 15 maj, skal vedkommende senest d. 22 maj, skriftlig meddele bestyrelsen, hvor længe det er planlagt, at fartøjet er fraværende. Såfremt dette ikke overholdes, kan bestyrelsen, disponere over pladsen, og pladsen må således forventes at være udlejet til anden side for resten af sæsonen. Skulle ejer/lejer mod forventning få brug for sin plads, må der ske henvendelse til bestyrelsen angående løsning.

I samråd med ejer, kan foreningen, leje ledige båd pladser ud, hvis båden er væk mere end 1 måned, eller pladsen ikke bruges. En sådan lånt plads kan opsiges med 1 måneds varsel fra begge parter.
Medlemmer med båd plads, opfordres dog til at meddele bestyrelsen, om eventuel båd handel, idet der ikke kan garanteres anden plads.
Der skal være tegnet ansvarsforsikring på båden. Bestyrelsen kan kontrollere om dette overholdes.
Tvistigheder omkring tildeling af bådpladser, kan ankes til bestyrelsen, hvorefter dennes afgørelse er endelig.

§ 9. Leje-bådpladser
Såfremt en bådejer ønsker en leje plads, kan dette ske for mindst en måned.
Lejemålet kan gælde en sæson (april til november) eller pr. påbegyndt måned eller hele sæsonen hvis båden skal vinteropbevares i havnen.
Vinteropbevaring på havnens areal er under forudsætning af tilstrækkelig plads.
Ved leje af plads, betales indmeldelsesgebyr, kontingent, depositum og leje af pladsen.
Lejer har ikke krav på nogen fast plads, men må bruge den af bestyrelsen, anviste plads.
Hvis lejemålet gælder, en i forvejen fast plads, kan opsigelsen ske med en måneds varsel. For meget betalt leje vil i så fald blive refunderet.
Fast plads vil blive tilbudt efterhånden som de bliver ledige. Fast plads tildeles i.f.t. venteliste og båd- størrelse.

§ 10. Samarbejde
Udviser medlemmer ikke vilje til samarbejde, eller utilbørlig opførsel på havneområdet, eller passes en person op udenfor havneområdet, kan bestyrelsen give en skriftlig advarsel, eller i særdeles grov tilfælde eksklusion af foreningen.
Får man tildelt en advarsel, gælder denne i 5 år. Såfremt årsagen hertil gentages, vil medlemmet blive ekskluderet.
I tilfælde af eksklusion kan vedkommende søge om optagelse i foreningen, ved skriftlig henvendelse til bestyrelsen. Det er bestyrelsen der til enhver tid fastsætter betingelser for en eventuel senere optagelse i foreningen.

§ 11. Ordensregler
Øvrige ordensregler der er gældende for havneplads, bådpladser, skure m.v. meddeles ved opslag i ”Hulen” og på hjemmesiden. Bestyrelsen vælger en ”pladsmand” som er ansvarlig for ”Hulen”, udenomsarealer, samt tilser at gældende ordensregler overholdes.
§ 12. Ophalervognen

Der må ikke ophales større både på ophalervognen, end der til enhver tid er vedtaget af bestyrelsen. Bestyrelsen meddeler ved opslag de til enhver tid gældende regler for optagning af både.
Op haling af båd er den enkelte bådejers ansvar. Både må ikke stå på vognen, såfremt der ikke arbejdes på dem.
For optagning af ikke hjemmehørende både, betales gebyr. Dette meddeles ved opslag i hulen.

§ 13. Opløsning
Opløsning af foreningen, kan kun finde sted ved afstemning på 2 på hinanden følgende generalforsamling. Skulle foreningen blive opløst, tager den sidste generalforsamling bestemmelse om anvendelse af de midler, som foreningen til den tid ejer.

Nærværende vedtægter ikrafttræden, annuller alle tidligere vedtægter.
Vedtaget på generalforsamling den 25 marts 2017

Leif Røgild
Formand